ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਅੰਤ ਤਕ ਲਗਨ
ਅੰਤ ਤਕ ਲਗਨ

ਅੰਤ ਤਕ ਲਗਨ