ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ