ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ