ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਡਾਟ ਕਾਮ
ਸਰੋਤ

ਸਰੋਤ

ਸਰੋਤ

ਬਾਈਬਲ, ਬਾਈਬਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲਸ, ਨਿ T ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕੈਨਨ, ਅਖੰਡਤਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ.